Τραμ

Η διαχείριση επιφανειακών υδάτων σε αστικές περιοχές, όπου η κυκλοφορία πεζών, ποδηλατών, οδικών και δημόσιων μεταφορών αλληλεπικαλύπτεται με τη σιδηροδρομική υποδομή, απαιτεί ειδική προσέγγιση.

ACO TramDrain

  • Μονολιθικά κανάλια αποστράγγισης για γραμμές τραμ
  • Αναπτύχθηκε για περιοχές με συνδυασμένη κυκλοφορία σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων
  • Ασφαλής και σταθερή εγκατάσταση
  • Ηλεκτροπροστασία
  • Αντιδιαβρωτική προστασία γειτονικών εγκαταστάσεων
TOP